Open Modal

Registreer je vandaag op ons platform!

Registreer je vandaag nog!

Neem controle over je eigen pensioen

En krijg toegang tot bakken interessante content!

Moet een e-mail zijn
Verplicht veld
Min: 1000
Max: 9999
Moet hetzelfde zijn als wachtwoord.

Wachtwoord moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • Minimaal 1 kleine letters
 • Minimaal 1 hoofdletter
 • Minimaal 1 nummer
 • Minimaal 1 speciaal teken
 • Minimaal 6 tekens in totaal
Open Modal

Registreer je vandaag op ons platform!

Fiscale optimalisering van uw vennotschap

Neem controle over je eigen pensioen

Download hier je gratis e-book

Moet een e-mail zijn
Verplicht veld
Min: 1000
Max: 9999
Moet hetzelfde zijn als wachtwoord.

Wachtwoord moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • Minimaal 1 kleine letters
 • Minimaal 1 hoofdletter
 • Minimaal 1 nummer
 • Minimaal 1 speciaal teken
 • Minimaal 6 tekens in totaal
Open Modal

Change this heading

change this subheading

Moet een e-mail zijn
Verplicht veld
Min: 1000
Max: 9999
Moet hetzelfde zijn als wachtwoord.

Wachtwoord moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • Minimaal 1 kleine letters
 • Minimaal 1 hoofdletter
 • Minimaal 1 nummer
 • Minimaal 1 speciaal teken
 • Minimaal 6 tekens in totaal
Heb je al een login?

Inloggen

Privacy Policy

Wat doet Pensioenmanager?

Pensioenmanager is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Tielt-Winge en gekend onder het ondernemingsnummer BE0716660942 is een online initiatief en platform dat consumenten wilt helpen een aanvullend pensioen op te bouwen via een verzekeraar. Het betreft een samenwerkingskoepel van onafhankelijke, zelfstandige verzekeringsmakelaars met diverse vestigingen in België (de leden van Pensioenmanager).

Het aanspreekpunt voor al jouw vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij Pensioenmanager is:
Naam: Jan Hermans
Contactgegevens: Heikant 14A, 3390 HOUWAART
Je kan ons natuurlijk ook contacteren op het algemeen emailadres info@pensioenmanger.be of telefonisch op het nummer 0472/690633

Pensioenmanager en haar leden verwerken in het kader van hun activiteiten persoonsgegevens van natuurlijke personen en dit kan gaan om natuurlijke personen die (een potentiële) klant zijn bij Pensioenmanager, contactpersonen binnen het actieve netwerk van Pensioenmanager, personeelsleden enz.

Pensioenmanager en haar leden hanteren een strikt privacybeleid in overeenstemming met de GDPR verordening.

Welke persoonsgegevens verwerken Pensioenmanager en haar leden?

Pensioenmanager en haar leden verwerken de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van bovenvermelde adviesprestaties en in kader van de hieronder vallende types van overeenkomsten die met Pensioenmanager of met een van de leden van Pensioenmanager worden gesloten en verwerkt. Het betreft ook die gegevens die nodig zijn opdat Pensioenmanager en haar leden hun commerciële activiteiten kunnen uitoefenen.

Het kan bv. gaan om je naam, voornaam en contactgegevens, maar ook om je taalkeuze, je ondernemings- of BTW nummer, je bankrekeningnummer, kredietkaartnummer, paspoortgegevens, emailadres. Maar ook de communicatie die je met Pensioenmanager voert als huidige of potentiële klant.

Pensioenmanager verwerkt weinig gevoelige persoonsgegevens in de zin van de GDPR, en desgevallend enkel en alleen indien hoogstnoodzakelijk, met toestemming van de betrokkene en om de nodige diensten te verstrekken aan de betrokkene.

Klanten zijn in het kader van hun activiteiten en de activiteiten van Pensioenmanager doorgaans verplicht om bepaalde (contact)gegevens aan Pensioenmanager mee te delen en daaronder kunnen dan wel bepaalde gevoelige gegevens zijn, zoals relevante medische gegevens of speciale wensen/beperkingen. De Klant zal voor deze strikt noodzakelijke verwerking dan haar uitdrukkelijke toestemming geven door aanvaarding van de algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst en afspraken met Pensioenmanager.

Wanneer er wordt ingeschreven op de nieuwsbrief, dan ontvangt de betrokken persoon op regelmatig tijdstip een nieuwsbrief op het aangegeven emailadres. Pensioenmanager gebruikt dit emailadres enkel voor de diensten waarop er werd ingeschreven. Uiteraard kan er op eender welk ogenblik worden uitgeschreven via de link onderaan elke nieuwsbrief of door een vraag daartoe via email op het emailadres info@pensioenmanager.be

Veiligheid van de persoonsgegevens

Pensioenmanager en haar leden waarborgen de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. Pensioenmanager slaat belangrijke/gevoelige persoonsgegevens op eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van derde partijen.

Verwerking door / doorgifte aan externe partners

Pensioenmanager en haar leden verwerken de persoonsgegevens in de eerste plaats zelf (zowel intern als extern voor informatie- en communicatiedoeleinden). Pensioenmanager en haar leden geven gegevens enkel door aan partners als dit noodzakelijk is om bepaalde prestaties vlot te laten verlopen. Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden natuurlijk meegedeeld. Pensioenmanager geeft persoonsgegevens ook nog door aan externe partners maar dit in de mate dat dit nodig is voor het vervullen van haar taak als koepelorganisatie. Pensioenmanager en haar leden kunnen ook nog onderling gegevens delen als dit nodig is voor deze taak van Pensioenmanager.

De doorgifte van persoonsgegevens aan buitenlandse partijen ook buiten de EU indien dit in het kader van de uitvoering van overeenkomsten en prestaties absoluut noodzakelijk te zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant, en de klant geeft dan ook toestemming voor deze verwerking in de algemene of bijzondere voorwaarden van de overeenkomst met Pensioenmanager. Ze is ook in het belang van de klanten.

Als Pensioenmanager of een lid persoonsgegevens doorgeeft aan iemand buiten de EU die niet op een lijst met ‘veilige landen’ (in het kader van de GDPR) staat, dan zal ze hiervoor in de mate van het mogelijk de passende veiligheidswaarborgen afdwingen.

Pensioenmanager en haar leden zien er maximaal op toe dat de externe partners die voor haar persoonsgegevens verwerken of die (mee) verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, de bepalingen van de GDPR naleven. Daartoe wordt er gestreefd om zoveel mogelijk ‘verwerkingsovereenkomsten’ af te sluiten met de belangrijkste partners.

Versie van deze privacyverklaring

Deze pagina werd het laatst geactualiseerd op 01/09/2019.

Juridische grondslag en doeleinden van de verwerking

De verwerking in het kader van voorgenomen of lopende overeenkomsten is meteen ook de belangrijkste juridische grondslag van de gegevensverwerking door Pensioenmanager en haar leden. Indien nodig wordt jouw aanvullende, uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR gevraagd. Een gegeven toestemming kan in principe kosteloos en elektronisch weer worden ingetrokken, tenzij er natuurlijk een andere juridische grond voor de verwerking is.

In dit verband merkt Pensioenmanager natuurlijk wel op dat Pensioenmanager of haar leden jouw gegevens ook kunnen verwerken vanuit een ‘gerechtvaardigd belang’ voor de verwerking. Zo kunnen Pensioenmanager of hun leden je bv. inlichten over nieuwe, voor jou mogelijk interessante diensten indien je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief. Pensioenmanager zal dit, zoals in het verleden, natuurlijk steeds binnen redelijke grenzen doen en nooit op een agressieve of door jou niet-gewenste wijze.

Bron van de persoonsgegevens

Pensioenmanager en haar leden verkrijgen de persoonsgegevens die ze verwerken, in de eerste plaats van de betrokken natuurlijke personen zelf (rechtstreeks dan wel via haar leden). Jouw betrokken tussenpersonen, derde partijen en medisch personeel kunnen ook informatie of gegevens over jou verstrekken vb. in een noodgeval of in het belang van andere klanten. We maken uiteraard nooit misbruik van deze gegevens en gebruiken ze alleen om jou beter te kunnen helpen.

Duurtijd van de verwerking

Pensioenmanager en haar leden houden de persoonsgegevens die ze verwerkt, niet langer bij dan nodig voor de doeleinden van de verwerking.

In principe bewaren Pensioenmanager en haar leden de persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst die met Pensioenmanager of één van haar leden werd gesloten dan wel vanaf het moment waarop de gegevens werden bekomen (dit rekening houdend met de verjaringstermijn van contractuele vorderingen). Indien noodzakelijk, vb. ingeval van een rechtsgeding, kan het zijn dat de persoonsgegevens natuurlijk langer bijgehouden moeten worden.

De persoonsgegevens van haar personeelsleden houden Pensioenmanager en haar leden niet langer bij dan vijf jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, tenzij ingeval van een rechtsgeding in welk geval de gegevens kunnen worden verwerkt tot maximaal drie jaar na de definitieve afhandeling daarvan.

Eventuele gevoelige gegevens worden slechts bijgehouden voor de duur noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en prestaties tenzij ze op de ene of ander manier noodzakelijk bijgehouden moeten worden om te kunnen aantonen dat Pensioenmanager of het betrokken lid de overeenkomst correct heeft uitgevoerd.

Pensioenmanager en haar leden houden de persoonsgegevens die ze verwerken, maximaal up-to-date en wist of verbetert ze waar nodig.

Jouw rechten onder de GDPR

Pensioenmanager en haar leden waarborgen dat jij als betrokken natuurlijk persoon de rechten kan uitoefenen die de GDPR je verleent (informatie; inzage; kopie; verbetering; vergetelheid; beperking van en bezwaar tegen de verwerking; overdraagbaarheid van gegevens).

Je kan je rechten kosteloos en elektronisch uitoefenen via de contactinformatie vermeld vooraan deze verklaring. Alleen bij overmatig belastende verzoeken, kan Pensioenmanager of haar lid je een administratieve kostenvergoeding aanrekenen.

Cookies

Pensioenmanager en haar leden maken op haar websites en aangifteportalen gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet helemaal correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Met betrekking tot de gebruikte cookies verwijst Pensioenmanager of haar lid trouwens nog naar haar cookieverklaring.

Een klacht of vraag over jouw persoonsgegevens?

Jouw aanspreekpunt bij Pensioenmanager of haar lid werd al meegedeeld. Heb je een klacht, dan kun je die ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA (www.privacycommission.be). Dat is de nieuwe naam voor de privacycommissie. Je kan ook steeds verhaal aantekenen bij de nationale rechtbanken.